Prihláška na školský rok 2022-2023 – testovacia verzia

Základné údaje dieťaťa

Trvalý pobyt

Školské údaje

Rodina a súrodenci

Ďalšie informácie

Zdravotný stav dieťaťa

Rodičia

Súhlas

Súhlas


V zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem súhlas škole ako spracovateľovi so zberom a spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tejto elektronickej prihláške a to za účelom evidencie prihlásených žiakov počas doby nevyhnutnej na plnenie úloh školy v súvislosti s prijímacím konaním a školskou dochádzkou žiaka.Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch na zabezpečenie plnenia povinností školy pri prijímacom konaní a školskej dochádzke.Dotknutá osoba má právopožiadať školu o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo odňať súhlas so spracovaním; škola má však právo spracovávať osobné údaje v rozsahu plnenia svojich povinností podľa školského zákona a súvisiacich predpisov,získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov, ak dotknutá osoba tvrdí, že boli poškodené jej práva na ochranu osobných údajov.Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Skontrolujte si, prosím, správnosť vyplnených údajov. Ďakujem za vyplnenie elektronickej prihlášky.

Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov

Týmto čestne prehlasujem, že v dokumente, ktorého je toto prehlásenie neoddeliteľnou prílohou, som uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý/á právnych následkov plynúcich z nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení.

Pošli údaje